PORTOFOLIU DE PREZENTARE

Prezentare generală

 

Principalul obiect de activitate al societăţii EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. îl constituie furnizarea de servicii de formare profesională şi personală pentru persoane aflate pe diferite trepte ale evoluţiei în carieră sau pentru persoane aflate în situaţii de risc, care îşi pot pierde locul de muncă sau nu au un loc de muncă.

 

EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. este un centru activ de formare, resurse și consultanță pentru adulţi, orientat spre integrarea în spațiul european al învățării pe tot parcursul vieții. Centrul promovează inovaţia şi reforma educaţională, asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a adulţilor, în corelaţie cu standardele profesionale şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii.

 

Obiective generale:

 

OG1. Asigurarea managementului calităţii în conformitate cu strategia de dezvoltare a firmei, în concordanţă cu politicile naţionale şi internaţionale în domeniul formării adulţilor;

OG2. Orientarea spre client în scopul creşterii satisfacţiei acestuia şi a îmbunătăţirii continue a relaţiei cu clientul;

OG3. Dezvoltarea si generalizarea unui sistem integrat de management performant, adecvat mediului de afaceri al firmei;

OG4. Prezentarea societăţii EDU – ELITE Centru de resurse şi formare profesională S.R.L. ca partener şi promotor în dezvoltarea instituţională a  întreprinderilor sau a altor clienţi;

 

Obiective specifice asociate obiectivelor generale:

OG1:

OS1.1. Management participativ, performat în domeniul resurselor umane, asigurat prin manifestarea leadershipului la nivel de vârf, în toate structurile manageriale intermediare şi la nivel de echipe;

OS1.2. Management eficient în domeniul gestionării resurselor materiale şi financiare disponibile;

OS1.3.Management performant în domeniul utilizării resurselor informaţionale şi a tehnologiei informaţiilor.

OG2:

OS2.1. Realizarea unei oferte de formare profesională variată, prin cursuri de perfecţionare sau cursuri de calificare acreditate ANC, în concordanţă cu nevoilor de formare identificate de către angajatorii din zonă;

OS2.2. Promovarea de activităţi de consiliere şi orientare profesională individuală sau de grup pentru persoane aflate în situaţii de risc care îşi pot pierde locul de muncă sau nu au un loc de muncă;

OS2.3. Derularea de  programe de dezvoltare personală, de self – management sau de management al carierei;

OS2.4. Derularea de  activităţi ştiinţifice, culturale sau alte activităţi de petrecere a timpului liber la solicitarea partenerilor, a diverselor grupuri de interes sau a unor categorii profesionale

OG3:

OS3.1. Elaborarea şi implementarea procedurilor privind derularea activităţilor proprii şi revizuirea lor periodică în funcţie de schimbările apărute

OS3.2. Elaborarea şi implementarea strategiei de management a riscurilor

OG4:

OS4.1. Elaborarea şi implementarea strategiei de marketing performat

OS4.2. Realizarea unor studii / diagnoze privind tendinţele pieţei de formare, nevoile de dezvoltare profesională şi personală în concordanţă cu necesarul de pregătire profesională pe piaţa muncii

 

 

Înscrieri